Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby metodą samokształcenia kierowanego

Koszt szkolenia: 195 zł za osobę

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma kształcenia

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 32 godz. lekcyjne (w tym 4 godz. ćwiczeń), przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Konstytucja
 3. Kodeks Pracy
 4. Dyrektywa Rady EWG
 5. Ustawy okołokodeksowe
 6. Polskie Normy
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe
 8. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 9. Aktualne przepisy z uwzględnieniem ostatnich zmian
 10. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Wymagania kwalifikacyjne służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Organizacja służby bhp
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 4. Obowiązki osób kierujących pracownikami
 5. Uprawnienia i obowiązki pracownika w zakresie bhp
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

3. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

 1. Organizacja szkoleń
 2. Podstawy metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 3. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

 1. Definicja wypadku przy pracy
 2. Postępowanie powypadkowe
 3. Rejestr wypadków przy pracy
 4. Choroby zawodowe
 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 6. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

5. Opieka zdrowotna nad pracownikami.

 1. Profilaktyczne badania lekarskie
 2. Służba medycyny pracy

6. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z  tymi zagrożeniami.

 1. Zagrożenia wypadkowe
 2. Hałas i drgania mechaniczne
 3. Szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
 4. Czynniki biologiczne
 5. Promieniowanie
 6. Pola elektromagnetyczne
 7. Elektryczność statyczna
 8. Mikroklimat środowiska pracy
 9. Oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 10. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 11. Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
 12. Ocena ryzyka zawodowego

7. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

 1. Teren zakładu pracy
 2. Pomieszczenia pracy
 3. Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 5. Środki ochrony indywidualnej
 6. Odzież i obuwie robocze
 7. Napoje i posiłki profilaktyczne
 8. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 9. Pozycje ciała w czasie pracy
 10. Praca w pozycji siedzącej
 11. Organizacja stanowiska pracy biurowej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

8. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 4. Postępowanie w razie pożaru

9. Pytania kontrolne

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
3. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
5
2 Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. 2
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
1. zagrożenia wypadkowe,
2. hałas i drgania mechaniczne,
3. szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
4. czynniki biologiczne,
5. promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
6. pola elektromagnetyczne,
7. energia elektryczna i elektryczność statyczna,
8. mikroklimat środowiska pracy,
9. oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
10. zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
11. zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
5
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. 4
5 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
1. urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
2. urządzenia zabezpieczające
3. środki ochrony indywidualnej
2
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych). 4
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. 2
8 Nowoczesne metody pracy służby bhp. 2
9 Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 3
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 1
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. 2
RAZEM 32

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.

Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Formularz zamawiania szkolenia

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby

Koszt szkolenia: 195 zł / osobę
Ważność szkolenia: 5 lat

Dane podmiotu zamawiającego szkolenie

Przekazane w zamówieniu dane osobowe są u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie jej postanowień.