Obowiązki prawne w zakresie ochrony danych osobowych, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców:

 1. Wykonać inwentaryzację zasobów informacyjnych i informatycznych w firmie.
 2. Wdrożyć dokumentację ochrony danych osobowych zgodną z RODO – jest to obowiązek dotyczący każdej firmy – zatrudniającej choćby 1 pracownika lub posiadającej jakiekolwiek dane Klienta, w tym także dane z CEIDG i KRS.
 3. Wykonać Analizę ryzyka w stosunku do zasobów przetwarzanych danych osobowych w firmie.
 4. Prowadzić Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 5. Prowadzić Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
 6. Podpisać umowy powierzenia danych osobowych z podmiotami jakim przekazujemy dane  zgodnie z nowymi procedurami RODO.
 7. Stosować odpowiednie podstawy prawne, klauzule przetwarzania danych i wykonać obowiązki informacyjne, które spełnią wymagania prawne RODO i ustaw towarzyszących.
 8. Spełnić obowiązek zapoznania kadry i personelu z procedurami ochrony danych osobowych w firmie.

Czym jest PAKIET RODO?

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, macierzyńskimi itp.,
 • ewidencjonowanie nieobecności w pracy,
 • monitorowanie istotnych dat, np. nabycia nowych uprawnień pracowniczych, limitów okresów zasiłkowych itp.,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich, szkoleń bhp, wypadków przy pracy,
 • sporządzanie wniosków o emeryturę, rentę, o świadczenia przedemerytalne i do kapitału początkowego,
 • sporządzanie wniosków o przeliczenie emerytury,
 • poszukiwanie dokumentacji kadrowo-płacowej w archiwach,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów cywilnoprawnych,
 • pomoc w przygotowaniu i aktualizacji Regulaminów Pracy, Wynagradzania, Premiowania, ZFŚS,
 • obsługa portalu sprawozdawczego GUS i portalu PFRON,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • sporządzanie miesięcznych raportów dla Klienta, według uzgodnionego zakresu.

Na bieżąco informujemy Klienta o istotnych zmianach w polskim prawie pracy oraz o istniejących w Przedsiębiorstwie lub przewidywanych niezgodnościach z prawem pracy lub jego naruszeniach.

Zakres usług płacowych

Jest to kompleksowy pakiet materiałów ukierunkowany na wdrożenie procedur ochrony danych osobowych według wytycznych RODO. Przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, zatrudniających od kilku do kilkunastu pracowników lub zleceniobiorców, którzy nie prowadzą działalności oświatowej, medycznej, biura rachunkowego lub działalności w formie sklepu internetowego.

Dokumentacja przesłana w formie elektronicznej opatrzona jest informacjami dla właściciela, z wytycznymi do prawidłowego i samodzielnego dostosowania dokumentów do potrzeb własnej firmy. Wszystkie dokumenty przygotowane są w plikach do edycji (Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (.doc)).

Istnieje możliwość dostosowania wszystkich dokumentów do potrzeb Twojej Firmy i otrzymania Pakietu w formie drukowanej. Daje to oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, ponieważ to nasi pracownicy, po analizie przekazanych przez właściciela danych, uzupełnią i dostosują wszystkie dokumenty. Procedura wymaga jednak kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszym biurem, do czego Państwa serdecznie zapraszamy.

Pakiet zawiera następujące dokumenty:

 1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji z załącznikami:
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o odbyciu szkolenia nt. bezpieczeństwa danych osobowych
 • Oświadczenie dla służb sprzątających i technicznych
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych /Umowa z Procesorem/
 • Obowiązek Informacyjny – kontrahenci / klienci
 • Obowiązek Informacyjny – pracownicy
 • Obowiązek Informacyjny – zleceniobiorcy /umowy cywilnoprawne/
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Raport naruszenia ochrony danych osobowych
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 1. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 2. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
 3. Instrukcja użytkowania zasobów komputerowych

Gwarantujemy, że Państwa dane będą u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną.