Szkolenie pracowników placówek oświatowych i nauczycieli metodą samokształcenia kierowanego

Koszt szkolenia: 130 zł za osobę

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oświaty (działów księgowości, administracji, zaopatrzenia, sekretariatów – ważne 6 lat) i nauczycieli wszystkich typów szkół (szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół technicznych, wyższych), nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowawców, instruktorów, pracowników jednostek naukowo – badawczych i innych w systemie oświaty. Szkolenia okresowe bhp nauczycieli powinny być powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracodawca (dyrektor) ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), tj. nie rzadziej niż:

 1. co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
 2. co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
 3. co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Cel szkolenia

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Przepisy bhp w szkołach i placówkach publicznych
 3. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 2. Uprawnienia i obowiązki pracownika (nauczyciela) w zakresie bhp
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 4. Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp
 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

 1. Definicja wypadku przy pracy i przyczyny ich powstawania
 2. Ograniczanie i likwidacja zagrożeń występujących w szkole
 3. Postępowanie powypadkowe
 4. Wypadki uczniów
 5. Choroby zawodowe nauczycieli i wykładowców
 6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 7. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

4. Opieka zdrowotna nad pracownikami.

 1. Profilaktyczne badania lekarskie
 2. Służba medycyny pracy

5. Zagrożenia w procesach pracy.

 1. Czynniki fizyczne
 2. Czynniki chemiczne
 3. Czynniki biologiczne
 4. Czynniki psychofizyczne i czynniki stresu psychologicznego, towarzyszącego nauczycielom w ich codziennej pracy

6. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

 1. Ergonomia
 2. Pozycje ciała w czasie pracy
 3. Praca w pozycji siedzącej
 4. Organizacja stanowiska pracy biurowej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
 5. Wycieczki szkolne
 6. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 4. Postępowanie w razie pożaru

8. Pytania kontrolne

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników placówek oświatowych i nauczycieli

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2
  RAZEM  8

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. Kotwica

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.

Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Formularz zamawiania szkolenia

Szkolenie okresowe BHP pracowników placówek oświatowych i nauczycieli

Koszt szkolenia: 130 zł / osobę
Ważność szkolenia: 5 lat

Dane podmiotu zamawiającego szkolenie

Przekazane w zamówieniu dane osobowe są u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie jej postanowień.