Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych metodą samokształcenia kierowanego

Koszt szkolenia: 130 zł za osobę

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ważne na okres 6-ciu lat.

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Konstytucja
 3. Kodeks Pracy
 4. Dyrektywa Rady EWG
 5. Ustawy okołokodeksowe
 6. Polskie Normy
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe
 8. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 2. Uprawnienia i obowiązki pracownika w zakresie bhp
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 4. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

 1. Definicja wypadku przy pracy i przyczyny ich powstawania
 2. Postępowanie powypadkowe
 3. Choroby zawodowe
 4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 5. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

4. Opieka zdrowotna nad pracownikami.

 1. Profilaktyczne badania lekarskie
 2. Służba medycyny pracy

5. Zagrożenia w procesach pracy.

 1. Czynniki fizyczne
 2. Czynniki chemiczne
 3. Czynniki biologiczne
 4. Czynniki psychofizyczne

6. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

 1. Ergonomia
 2. Pozycje ciała w czasie pracy
 3. Praca w pozycji siedzącej
 4. Organizacja stanowiska pracy biurowej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
 5. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 4. Postępowanie w razie pożaru

8. Pytania kontrolne

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia*

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
RAZEM  8

* Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

** w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Formularz zamawiania szkolenia

Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych

Koszt szkolenia: 130 zł / osobę
Ważność szkolenia: 6 lat

Dane podmiotu zamawiającego szkolenie

Przekazane w zamówieniu dane osobowe są u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie jej postanowień.