Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami metodą samokształcenia kierowanego

Koszt szkolenia: 175 zł za osobę

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami) i innych osób kierujących pracownikami (dyrektorów, majstrów, mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy. Pierwsze szkolenie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy dotyczącymi bhp, oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie zawiera wytyczne do sposobów organizacji szkolenia wstępnego stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Forma kształcenia

Samokształcenie kierowane to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ważne na okres 5-ciu lat.

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Konstytucja
 3. Kodeks Pracy
 4. Dyrektywa Rady EWG
 5. Ustawy okołokodeksowe
 6. Polskie Normy
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe
 8. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 9. Aktualne przepisy z uwzględnieniem ostatnich zmian
 10. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Wymagania kwalifikacyjne służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Organizacja służby bhp
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 4. Obowiązki osób kierujących pracownikami
 5. Uprawnienia i obowiązki pracownika w zakresie bhp
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

3. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

 1. Organizacja szkoleń
 2. Podstawy metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 3. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

 1. Definicja wypadku przy pracy
 2. Postępowanie powypadkowe
 3. Rejestr wypadków przy pracy
 4. Choroby zawodowe
 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 6. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

5. Opieka zdrowotna nad pracownikami.

 1. Profilaktyczne badania lekarskie
 2. Służba medycyny pracy

6. Zagrożenia w procesach pracy.

 1. Czynniki fizyczne
 2. Czynniki chemiczne
 3. Czynniki biologiczne
 4. Czynniki psychofizyczne
 5. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe.
 6. Ocena ryzyka zawodowego

7. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

 1. Teren zakładu pracy
 2. Pomieszczenia pracy
 3. Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 5. Środki ochrony indywidualnej
 6. Odzież i obuwie robocze
 7. Napoje i posiłki profilaktyczne
 8. Ergonomia
 9. Pozycje ciała w czasie pracy
 10. Praca w pozycji siedzącej
 11. Organizacja stanowiska pracy biurowej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

8. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 4. Postępowanie w razie pożaru

9. Pytania kontrolne

Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– Obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
– Ochrony pracy kobiet i młodocianych,
– Profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
– Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– Organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.
b) Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki. 2
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). 1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 1
RAZEM 16

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.

Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Formularz zamawiania szkolenia

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Koszt szkolenia: 175 zł / osobę
Ważność szkolenia: 5 lat

Dane podmiotu zamawiającego szkolenie

Przekazane w zamówieniu dane osobowe są u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie jej postanowień.