Formy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca

Procedura legalnego zatrudnienia cudzoziemca regulowana jest przepisami wynikającymi z: Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę, w tym wykaz dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi powinien złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia można uzyskać w naszym biurze. Na podstawie dokumentów posiadanych przez cudzoziemca pomagamy określić, jaka forma pracy i na jakiej podstawie jest możliwa, pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z legalizacją pobytu i legalnego, zgodnego z prawem zatrudnienia. Zapewniamy fachowe doradztwo.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Rozporządzenie określa:

  • wzory wniosków i dokumentów,
  • wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,
  • podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
  • państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, do 9 miesięcy w roku kalendarzowym, dla obywateli wszystkich państw trzecich.

Obowiązek zawierania z cudzoziemcem umów na piśmie

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. (art. 90d).

UWAGA!

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną, weszły w życie zmiany przewidujące szczególne rozwiązania dla cudzoziemców. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to z obowiązku dopełnienia formalności dotyczących legalizacji pracy, przy zmianie pracodawcy lub zabezpieczenia ciągłości pracy, w przypadku zmiany przepisów!

Zapraszamy do współpracy