Sprawy kadrowo-płacowe prowadzimy z najwyższą starannością, gwarantując Państwu poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się współpracą z Klientem przy kontrolach ZUS, Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie upoważnienia reprezentujemy pracodawcę przed organami kontroli, bez konieczności jego udziału w postępowaniu.

Gwarantujemy, że Państwa dane będą u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną.

Zakres usług kadrowych

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, macierzyńskimi itp.,
 • ewidencjonowanie nieobecności w pracy,
 • monitorowanie istotnych dat, np. nabycia nowych uprawnień pracowniczych, limitów okresów zasiłkowych itp.,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich, szkoleń bhp, wypadków przy pracy,
 • sporządzanie wniosków o emeryturę, rentę, o świadczenia przedemerytalne i do kapitału początkowego,
 • sporządzanie wniosków o przeliczenie emerytury,
 • poszukiwanie dokumentacji kadrowo-płacowej w archiwach,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów cywilnoprawnych,
 • pomoc w przygotowaniu i aktualizacji Regulaminów Pracy, Wynagradzania, Premiowania, ZFŚS,
 • obsługa portalu sprawozdawczego GUS i portalu PFRON,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • sporządzanie miesięcznych raportów dla Klienta, według uzgodnionego zakresu.

Na bieżąco informujemy Klienta o istotnych zmianach w polskim prawie pracy oraz o istniejących w Przedsiębiorstwie lub przewidywanych niezgodnościach z prawem pracy lub jego naruszeniach.

Zakres usług płacowych

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych pracowników i członków ich rodzin,
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac i rachunków z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, 
 • sporządzanie informacji IWA,
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R,
 • sporządzanie i przesyłanie do US deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C itp.),
 • przygotowywanie wniosków w celu uzyskania przez Klienta zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US,
 • obsługa portalu GUS, PFRON,
 • inne czynności według potrzeb Klienta.

Doskonale wiemy, że częste zmiany prawa pracy wymagają ciągłego śledzenia przepisów. Konieczna jest fachowa wiedza i doświadczenie. Wiemy, że obsługa kadrowo-płacowa jest ważnym, ale nie podstawowym elementem biznesu naszych Klientów. W związku z tym, korzystając z usług CS i-BHP nasi Klienci mogą skupić się na strategicznych działaniach swojego biznesu, a obsługę w zakresie administracji kadrowo-płacowej i jej zgodności z aktualnymi wymaganiami pozostawić nam.

Renata Naworol