Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń w zakresie bhp realizowanych w formie samokształcenia kierowanego w systemie online drogą elektroniczną świadczonych przez CENTRUM SZKOLENIOWE i-BHP, z siedzibą w Stargardzie, (zwane w dalszej treści regulaminu  „Organizatorem”).

Definicje:

Zleceniodawca – osoba prawna lub fizyczna kupująca szkolenie.

Kursant – każda osoba skierowana do udziału w szkoleniu, pracodawca lub osoba będąca pracownikiem Zleceniodawcy, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, bądź pozostająca w innym stosunku cywilnoprawnym np. umowy zlecenia, skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu.

Szkolenie – wybrane okresowe szkolenie BHP.

Zaświadczenie – wystawiony przez CENTRUM SZKOLENIOWE i-BHP pisemny certyfikat dla Kursanta, po ukończeniu okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym, zgodnie ze wzorem wg. załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

Organizator – CENTRUM SZKOLENIOWE i-BHP, Renata Naworol, ul. Szczecińska 90, 73-110 Stargard, NIP: 854-185-72-42.

Licencja – to prawo do korzystania ze szkolenia przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kodu dostępu.

Kontakt:
W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat oferowanych szkoleń i logowania prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@i-bhp.com.pl , tel.: 91 300 06 13.

Warunki ogólne:
1. Rejestracja Zleceniodawcy na stronie www.i-bhp.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i stanowi zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia.
2. Rejestrując się Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych oraz adresu e-mail w bazie Organizatora szkolenia oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia.
3. Kursant przystępując do szkolenia wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) w dzienniku szkolenia prowadzonym przez Organizatora szkolenia i ich przetwarzania w celu realizacji procesu szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
4. Klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Naworol, prowadząca działalność gospodarczą pn. Centrum Szkoleniowe i-BHP z siedzibą w Stargardzie, ul. Szczecińska 90/2, z którą możesz się skontaktować pod numerem telefonu 91 300-06-13  lub e-mail: biuro@i-bhp.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez CS i-BHP.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt b.
 3. Realizując zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych,  dla celu realizacji umowy przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
 1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia),
 2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),
 3. dane dostępne publicznie z CEIDG.
 1. Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.
 4. Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były przetwarzane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w zakresie przechowywania dokumentów księgowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

DOSTĘP DO SZKOLEŃ
1. Udostępnienie Szkolenia jest możliwe po rejestracji Zleceniodawcy i opłaceniu szkolenia przelewem na konto bankowe Organizatora szkolenia na podstawie faktury proforma przesłanej na adres e-mail Zleceniodawcy, podany w czasie rejestracji.
2. Po opłaceniu szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana w formacie pdf na adres mailowy Zleceniodawcy (oryginał faktury VAT zostanie wysłany listownie wraz z zaświadczeniem).
3. Opłata za szkolenie zawiera koszt udostępnienia szkolenia, egzaminu oraz Zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.
4. Jednorazowe wystawienie i przesłanie pisemnego Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Zleceniodawcy jest bezpłatne. (ponowne przesłanie duplikatu jest płatne dodatkowo 15 zł. brutto).
5. Login i hasło do udostępnienia szkolenia zostanie przydzielone przez Organizatora szkolenia najpóźniej w ciągu 24 godz., licząc od momentu zamówienia.
6. Użytkownik ma prawo do korzystania ze szkolenia przez 30 dni od daty otrzymania kodu do logowania. System umożliwia nieograniczoną liczbę logowań w czasie aktywności Licencji. Utrata danych do logowania powinna zostać zgłoszona niezwłocznie na adres e-mail: biuro@i-bhp.com.pl w celu wygenerowania nowych danych do logowania, które Kursant otrzyma w zwrotnym e-mailu.
7. W trakcie Szkolenia Kursant może korzystać z konsultacji merytorycznych z wykładowcą – Specjalistą ds. bhp, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zapytania na adres: biuro@i-bhp.com.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 91 300-06-13.
8. Na realizację kursu i zaliczenie testu Kursant ma 30 dni kalendarzowych. Z powodu rezygnacji lub nieukończenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs.
9. Treści zawarte w szkoleniu zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

EGZAMIN
1. Podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu końcowego (min. 70% poprawnych odpowiedzi).
2. Kursant zobowiązuje się samodzielnie wypełnić test.
3. Wszystkie pytania testu są pytaniami jednokrotnego wyboru (prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Warunkiem prawidłowego korzystania ze szkolenia na komputerze Kursanta jest posiadanie dostępu do Internetu, skrzynki e-mail, systemu Windows XP lub nowszego oraz programu Adobe Reader, który można pobrać w zakładce baza wiedzy.

REKLAMACJE
1. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia reklamacji. (np. brak możliwości uczestniczenia w szkoleniu z winy Organizatora).
2. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie i przesłana na adres: Centrum Szkoleniowe i-BHP ul. Szczecińska 90, 73-110 Stargard lub adres e-mail: biuro@i-bhp.com.pl.
3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

PRAWA AUTORSKIE
Treści zawarte na stronie internetowej Organizatora oraz materiały szkoleniowe udostępniane po zalogowaniu chronione są prawami własności intelektualnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83). Kopiowanie na użytek inny niż związany z realizacją Szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy:
Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, począwszy od dnia, w którym dokonano zakupu szkolenia przeslanego w formularzu zamówienia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Organizatora przez jednoznaczne oświadczenie (listownie lub przez e-mail) dotyczące swojej decyzji. W tym celu prosimy skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. (formularz nie jest obligatoryjny). W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy CENTRUM SZKOLENIOWE i-BHP zwróci wszystkie płatności, niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Obowiązek realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Polityka plików cookies:
Strona www.i-bhp.com.pl  wykorzystuje pliki cookies. „Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików „cookies” może powodować, że część funkcjonalności na stronie nie będzie działać poprawnie.

Obowiązek informowania o stosowaniu plików cookies przez witryny internetowe od dnia 22 marca 2013 r. wynika z aktualnej treści Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.