Witaj w strefie egzaminacyjnej

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi. Gdy będziesz gotowy/a, rozpocznij egzamin.
Podaj hasło dostępu, a następnie swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Następnie pojawią się pytania, na które należy odpowiedzieć.

Powodzenia!

/20

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby

Uwaga! Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na min. 70% poniższych pytań.

Na każde pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

Liczba pytań: 20

Aby przystąpić do egzaminu, podaj swoje imię i nazwisko oraz hasło otrzymane przez i-BHP.

1 / 20

1. Rejestr wypadków przy pracy z danego roku należy przechowywać w zakładzie:

2 / 20

2. Do jakiego wypadku zakwalifikujemy zdarzenie, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z domu do zakładu pracy?

3 / 20

3. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

4 / 20

4. W jakim terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatrudnieniu pierwszego pracownika?

5 / 20

5. Telefony alarmowe w razie pożaru:

6 / 20

6. Obowiązek zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronna i sprzęt ochrony osobistej spoczywa na:

7 / 20

7. Badaniom kontrolnym podlega:

8 / 20

8. Jakie sankcje grożą pracownikom za nieprzestrzeganie przepisów bhp?

9 / 20

9. Obciążenie pracownika za wyrządzoną szkodę nie może przewyższać:

10 / 20

10. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

11 / 20

11. Badanie kontrolne jest to badanie, które ma obowiązek wykonać pracownik, który nieprzerwanie chorował przez minimum:

12 / 20

12. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

13 / 20

13. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić:

14 / 20

14. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wysokości:

15 / 20

15. Środkiem ochrony indywidualnej są:

16 / 20

16. NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy dla hałasu wynosi:

17 / 20

17. Naczelnym obowiązkiem pracownika określonym w Kodeksie pracy jest?

18 / 20

18. Jakie przyczyny wypadku przy pracy wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez poszkodowanego?

19 / 20

19. W myśl przepisów Kodeksu pracy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi?

20 / 20

20. Od 1 września 2018 r. młodociany to osoba, która:

Your score is

0%

Wyjście