Projekt nowelizacji kodeksu pracy opublikowany przez rząd zmierza do wdrożenia rozwiązań przyjętych w dyrektywie work-life balance. Prognozowana przez autorów projektu data wejścia w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy to 1 sierpnia 2022 r. Prace nad nowelizacją toczą się dalej na szczeblu rządowym i raczej nie wejdą w życie w sierpniu 2022 r. Celem dyrektywy work-life balance jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących przede wszystkim wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Adresatami zmian będą rodzice i opiekunowie. Pracownicy zyskają uprawnienia zmierzające do ułatwienia pogodzenia życia prywatnego z pracą.

Jakie zmiany w polskim prawie pracy wynikają z wdrożenia dyrektywy:

Umowa o pracę na czas określony
Tryb wypowiadania umów o pracę na czas określony. Po znowelizowaniu przepisów konieczne będzie podanie pracownikowi przez pracodawcę uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Dotychczas nie było takiego obowiązku.

Umowa o pracę na okres próbny
Projekt wprowadza także pewne modyfikacje w zakresie czasu trwania umowy na okres próbny uzależniając go od długości okresu na jaki pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika na podstawie kolejnej umowy o pracę.

Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
Przy urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie wymiar urlopu będzie wynosił 41 tygodni (dotychczas 32 tygodnie) albo 43 tygodni w razie porodu mnogiego (dotychczas 34 tygodnie).

Elastyczny czas pracy
Projekt ustawy przewiduje uelastycznienie organizacji czasu pracy ze względu na potrzebę dostosowania go do indywidualnych potrzeb pracownika. Zgodnie z propozycją zmiany za elastyczną organizację pracy uważa się telepracę, systemy czasu pracy: przerywanego, skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej, rozkłady czasu pracy: ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia
Rozszerzeniu ulegnie katalog informacji, jaki będzie musiał zostać przekazany pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia np. o przysługujących przerwach w pracy, o sposobie przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy.

Nowelizacja kodeksu pracy nadal w Sejmie
Sejm pracuje nad nowelizacją w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Odbyło się już I czytanie projektu ustawy. Nadal nie zostały zakończone.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335

CS i-BHP