Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Czy na ten okres możemy udzielić urlopu wypoczynkowego? Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego nie jest właściwym rozwiązaniem. Jeżeli bowiem okaże się, iż w tym okresie pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby (z prawem do świadczenia rehabilitacyjnego), urlop z mocy prawa ulegnie uchyleniu, co będzie wymagało korekt dokumentacji i wynagrodzenia.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Jeśli pracownik nie rokuje, lekarz orzecznik kieruje na rentę.

Jeżeli więc pracodawca udzieli urlopu wypoczynkowego, a lekarz orzecznik ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, to urlop ostatecznie nie dojdzie do skutku. Jedynie, gdy pracownik zostanie uznany za zdolnego do pracy, to udzielenie urlopu wypoczynkowego będzie uzasadnione i to pomimo braku badań kontrolnych. W opisanej sytuacji jest to jednak niepewne, dlatego lepiej jest odstąpić od zamiaru udzielenia urlopu a czas oczekiwania na decyzję ZUS uznać za usprawiedliwioną, niepłatną nieobecność w pracy.

CS i-BHP